ผลงานนักเรียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา มหาสารคาม กลุ่ม 2 ครั้งที่ 63  ณ โรงเรียนวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม  ระหว่าง วันที่ 9-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ

ลำดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงประภัสรา  บุญตาแสง 1. นางประภัสสร  ปะวะโท
2 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 77.25 เงิน 4 1. นางสาวขนิษฐา  นามฤทธิ์ 1. นางประภากร  คุตไชยกุล
3 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  พาคาม 1. นางศุภลักษณ์  ทิพย์วงศา
4 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวญาณัจฉรา  เพียรอดวงษ์ 1. นางนุชรินทร์  ปินะกาตาโพธิ์
5 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87.27 ทอง 4 1. เด็กหญิงศยามน  สีสังข์ 1. นายสัญญา  อาจจอหอ
6 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 84.98 ทอง 5 1. นางสาวสุมิษา  ภารประสาท 1. นางดวงเพ็ญ  อินธิเแสน
7 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 64 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงจิรประภา   ใจหาญ 1. นางสาวอุษณารมณ์  บุญตาแสง
8 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรนิภา  เตชะแก้ว 1. นางสาวศุภาลักษณ์  โพธิ์พยัคฆ์
9 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กชายกันตินันท์  โคตรถา
2. เด็กหญิงขนิษฐา  เทียงดาห์
3. เด็กชายจักรกฤษณ์  ปิดตาระโพธิ์
4. เด็กหญิงผดุงขวัญ  ศรีหามาตย์
5. เด็กชายอาสนอินทร์  จ้อสูงเนิน
1. นางพิศมัย  ขายม
2. นางแสงเดือน  โยมไธสง
10 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนันธิญา  พรมวัง 1. นางสาวเสาวนีย์  สีหาอินทร์
11 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวดารารัตน์  ทาหาร 1. นางนิจพร  จันทรดี
12 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงญาสุมินทร์  พิมยศ
2. เด็กหญิงวารุณี  ปะติตัง
1. นายนิรันดร์  อันทอง
2. นางสาวพิมพิลัย  เทียงคาม
13 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นางสาวศศิธร  จันทอง
2. นางสาวเกษรานันท์  ชาญกล้า
1. นางสาวจริยา  มีโชค
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  เขตชมพู
14 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงปิยาพัชร  นนทะสี
2. เด็กหญิงอลิซา  มิตรนอก
1. นางลดารัตน์  แพร่เมือง
2. นางสาวไพจิต  สอนบุตรสา
15 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 77.89 เงิน 5 1. นางสาวศิริรัตน์  สิงห์เสนา 1. นางสาวไพจิต  สอนบุตรสา

ที่มา: http://esan63.sillapa.net/sm-mkm2/modules/report/report_school_result_single.php?id=2&category_id=9&category_name=%C0%D2%C9%D2%B5%E8%D2%A7%BB%C3%D0%E0%B7%C8

 

ผลการแข่งขัน กิจกรรมรณรงค์เพื่อการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)  ณ ศูนย์อาเซียนศึกษา สพม. 26 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อ. บรบือ จ. มหาสารคาม วันที่ 5 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ASEAN Day การแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ (English Debate) ประเภทที่ 1 ม.4-ม.6 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธวัลพร  ประทุมมา
2. นางสาวพรนิภา  เตชะแก้ว
3. นางสาวเกษรานันท์  ชาญกล้า
1. นางดวงเพ็ญ  อินธิแสน
2. นางนุชรินทร์  ปีนะกาตาโพธิ์
2 ASEAN Day การประกวดเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 73.57 เงิน 8 1. นางสาวจินตนา  เทวรัตน์ 1. นางสาวอุษณารมณ์  บุญตาแสง
3 ASEAN Day การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวกนกวรรณ  อาปัจชิง
2. นางสาวรัตนาพร  บุญแผน
3. นางสาวศิริรัตน์  สิงห์เสนา
1. นางประภัสสร   ปะวะโท
4 ASEAN Day การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ประเภทที่ 1 ม.1-ม.3 82.66 ทอง 4 1. เด็กหญิงญาณี  แสงประเสริฐ 1. นางลดารัตน์  แพร่เมือง
5 ASEAN Day การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ประเภทที่ 1 ม.4-ม.6 71.67 เงิน 7 1. นางสาวขนิษฐา  นามฤทธิ์ 1. นางประภากร  คุตไชยกุล

ที่มาhttp://www.onlineregis.net/sm-mkm26/

 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา มหาสารคาม กลุ่ม 2 ครั้งที่ 62 ณ โรงเรียนวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม  ระหว่าง วันที่ 13-14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555 กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ปินะกะเส 1. นางประภัสสร  ปะวะโท
2 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นางสาวขนิษฐา  นามฤทธิ์ 1. นางประภากร  คุตไชยกุล
3 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงคัทรียา  ปัดทุมแวง 1. นางศุภลักษณ์   ทิพย์วงศา
4 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธัญญารัตน์  เวียงสิมา 1. นางนุชรินทร์  ปีนะกาตาโพธิ์
5 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 84.32 ทอง 4 1. เด็กหญิงศยามน  สีสังข์ 1. นายสัญญา  อาจจอหอ
6 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 65.66 ทองแดง 7 1. นางสาวอมรรัตน์  จันทะไชย 1. นางดวงเพ็ญ  อินธิแสน
7 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ปิดตามานัง 1. นางลดารัตน์  แพร่เมือง
8 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 80.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรนิภา  เตชะแก้ว 1. นางสาวศุภาลักษณ์  โพธิ์พยัคฆ์
9 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เทียงดาห์
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  ปิดตาระโพธิ์
3. เด็กชายปัณณวัฒน์  เหนือศรี
4. เด็กหญิงผดุงขวัญ  ศรีหามาตย์
5. เด็กชายอาสนอินทร์  จ้อสูงเนิน
1. นางพิศมัย  ขายม
2. นางแสงเดือน  โยมไธสง
10 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกิตติวัฒน์  พูนไธสง
2. นายจิระพงษ์  อ่อนประชา
3. นางสาวจิราวรรณ  เอกบัว
4. นางสาวสุธิตรา  ปิดตังถาเน
5. นางสาวเบญจวรรณ  จันดีทม
1. นางจาฬุพรรณ  เค้าคำ
2. นายนิรันดร์  อันทอง
11 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 72.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนันธิญา  พรมวัง 1. นางสาวเสาวนีย์  สีหาอินทร์
12 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 70.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวเมขลา  พลไชยขา 1. นางนิจพร  จันทรดี

 

ชมการแสดงละครสั้นภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น ม.ต้น  ปีการศึกษา 2555  เรื่อง Three Little Pigs  รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับที่ 2  ของนักเรียนระดับ ม.ต้น การแข่งขันทักษะทางวิชาการครั้งที่ 62  ณ  โรงเรียนวาปีปทุม  อ.วาปี  จ.มหาสารคาม

(คลิกเล่นที่ภาพ)

 

ชมการแสดงละครสั้นภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น ม. 4 ปีการศึกษา 2555  เรื่อง The Winner รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับที่ 2  ของนักเรียนระดับ ม.ปลาย การแข่งขันทักษะทางวิชาการครั้งที่ 62  ณ  โรงเรียนวาปีปทุม  อ.วาปี  จ.มหาสารคาม

(คลิกเล่นที่ภาพ)