ผลงานนักเรียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา มหาสารคาม กลุ่ม 2 ครั้งที่ 63 ?ณ โรงเรียนวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ?ระหว่าง วันที่ 9-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ

ลำดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1.?เด็กหญิงประภัสรา??บุญตาแสง 1.?นางประภัสสร??ปะวะโท
2 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 77.25 เงิน 4 1.?นางสาวขนิษฐา??นามฤทธิ์ 1.?นางประภากร??คุตไชยกุล
3 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1.?เด็กหญิงจันทร์จิรา??พาคาม 1.?นางศุภลักษณ์??ทิพย์วงศา
4 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1.?นางสาวญาณัจฉรา??เพียรอดวงษ์ 1.?นางนุชรินทร์??ปินะกาตาโพธิ์
5 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87.27 ทอง 4 1.?เด็กหญิงศยามน??สีสังข์ 1.?นายสัญญา??อาจจอหอ
6 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 84.98 ทอง 5 1.?นางสาวสุมิษา??ภารประสาท 1.?นางดวงเพ็ญ??อินธิเแสน
7 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 64 ทองแดง 4 1.?เด็กหญิงจิรประภา ??ใจหาญ 1.?นางสาวอุษณารมณ์??บุญตาแสง
8 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1.?นางสาวพรนิภา??เตชะแก้ว 1.?นางสาวศุภาลักษณ์??โพธิ์พยัคฆ์
9 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1.?เด็กชายกันตินันท์??โคตรถา
2.?เด็กหญิงขนิษฐา??เทียงดาห์
3.?เด็กชายจักรกฤษณ์??ปิดตาระโพธิ์
4.?เด็กหญิงผดุงขวัญ??ศรีหามาตย์
5.?เด็กชายอาสนอินทร์??จ้อสูงเนิน
1.?นางพิศมัย??ขายม
2.?นางแสงเดือน??โยมไธสง
10 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1.?เด็กหญิงนันธิญา??พรมวัง 1.?นางสาวเสาวนีย์??สีหาอินทร์
11 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1.?นางสาวดารารัตน์??ทาหาร 1.?นางนิจพร??จันทรดี
12 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1.?เด็กหญิงญาสุมินทร์??พิมยศ
2.?เด็กหญิงวารุณี??ปะติตัง
1.?นายนิรันดร์??อันทอง
2.?นางสาวพิมพิลัย??เทียงคาม
13 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1.?นางสาวศศิธร??จันทอง
2.?นางสาวเกษรานันท์??ชาญกล้า
1.?นางสาวจริยา??มีโชค
2.?นางสาวจุฬาลักษณ์??เขตชมพู
14 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 1.?เด็กหญิงปิยาพัชร??นนทะสี
2.?เด็กหญิงอลิซา??มิตรนอก
1.?นางลดารัตน์??แพร่เมือง
2.?นางสาวไพจิต??สอนบุตรสา
15 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 77.89 เงิน 5 1.?นางสาวศิริรัตน์??สิงห์เสนา 1.?นางสาวไพจิต??สอนบุตรสา

ที่มา:?http://esan63.sillapa.net/sm-mkm2/modules/report/report_school_result_single.php?id=2&category_id=9&category_name=%C0%D2%C9%D2%B5%E8%D2%A7%BB%C3%D0%E0%B7%C8

 

ผลการแข่งขัน กิจกรรมรณรงค์เพื่อการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ? โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม) ?ณ ศูนย์อาเซียนศึกษา สพม. 26 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อ. บรบือ จ. มหาสารคาม?วันที่ 5 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ASEAN Day การแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ (English Debate) ประเภทที่ 1 ม.4-ม.6 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1.?นางสาวธวัลพร??ประทุมมา
2.?นางสาวพรนิภา??เตชะแก้ว
3.?นางสาวเกษรานันท์??ชาญกล้า
1.?นางดวงเพ็ญ??อินธิแสน
2.?นางนุชรินทร์??ปีนะกาตาโพธิ์
2 ASEAN Day การประกวดเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 73.57 เงิน 8 1.?นางสาวจินตนา??เทวรัตน์ 1.?นางสาวอุษณารมณ์??บุญตาแสง
3 ASEAN Day การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1.?นางสาวกนกวรรณ??อาปัจชิง
2.?นางสาวรัตนาพร??บุญแผน
3.?นางสาวศิริรัตน์??สิงห์เสนา
1.?นางประภัสสร ??ปะวะโท
4 ASEAN Day การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ประเภทที่ 1 ม.1-ม.3 82.66 ทอง 4 1.?เด็กหญิงญาณี??แสงประเสริฐ 1.?นางลดารัตน์??แพร่เมือง
5 ASEAN Day การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ประเภทที่ 1 ม.4-ม.6 71.67 เงิน 7 1.?นางสาวขนิษฐา??นามฤทธิ์ 1.?นางประภากร??คุตไชยกุล

ที่มา :? http://www.onlineregis.net/sm-mkm26/

 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา มหาสารคาม กลุ่ม 2 ครั้งที่ 62 ณ โรงเรียนวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ?ระหว่าง วันที่ 13-14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555 กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1.?เด็กหญิงศิริลักษณ์??ปินะกะเส 1.?นางประภัสสร??ปะวะโท
2 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1.?นางสาวขนิษฐา??นามฤทธิ์ 1.?นางประภากร??คุตไชยกุล
3 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1.?เด็กหญิงคัทรียา??ปัดทุมแวง 1.?นางศุภลักษณ์ ??ทิพย์วงศา
4 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1.?นางสาวธัญญารัตน์??เวียงสิมา 1.?นางนุชรินทร์??ปีนะกาตาโพธิ์
5 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 84.32 ทอง 4 1.?เด็กหญิงศยามน??สีสังข์ 1.?นายสัญญา??อาจจอหอ
6 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 65.66 ทองแดง 7 1.?นางสาวอมรรัตน์??จันทะไชย 1.?นางดวงเพ็ญ??อินธิแสน
7 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 6 1.?เด็กหญิงเสาวลักษณ์??ปิดตามานัง 1.?นางลดารัตน์??แพร่เมือง
8 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 80.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1.?นางสาวพรนิภา??เตชะแก้ว 1.?นางสาวศุภาลักษณ์??โพธิ์พยัคฆ์
9 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1.?เด็กหญิงขนิษฐา??เทียงดาห์
2.?เด็กชายจักรกฤษณ์??ปิดตาระโพธิ์
3.?เด็กชายปัณณวัฒน์??เหนือศรี
4.?เด็กหญิงผดุงขวัญ??ศรีหามาตย์
5.?เด็กชายอาสนอินทร์??จ้อสูงเนิน
1.?นางพิศมัย??ขายม
2.?นางแสงเดือน??โยมไธสง
10 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1.?นายกิตติวัฒน์??พูนไธสง
2.?นายจิระพงษ์??อ่อนประชา
3.?นางสาวจิราวรรณ??เอกบัว
4.?นางสาวสุธิตรา??ปิดตังถาเน
5.?นางสาวเบญจวรรณ??จันดีทม
1.?นางจาฬุพรรณ??เค้าคำ
2.?นายนิรันดร์??อันทอง
11 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 72.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1.?เด็กหญิงนันธิญา??พรมวัง 1.?นางสาวเสาวนีย์??สีหาอินทร์
12 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 70.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1.?นางสาวเมขลา??พลไชยขา 1.?นางนิจพร??จันทรดี

 

ชมการแสดงละครสั้นภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น ม.ต้น ?ปีการศึกษา 2555 ?เรื่อง Three Little Pigs ?รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ?ของนักเรียนระดับ ม.ต้น การแข่งขันทักษะทางวิชาการครั้งที่ 62 ?ณ ?โรงเรียนวาปีปทุม ?อ.วาปี ?จ.มหาสารคาม

(คลิกเล่นที่ภาพ)

 

ชมการแสดงละครสั้นภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น ม. 4 ปีการศึกษา 2555 ?เรื่อง The Winner รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ?ของนักเรียนระดับ ม.ปลาย?การแข่งขันทักษะทางวิชาการครั้งที่ 62 ?ณ ?โรงเรียนวาปีปทุม ?อ.วาปี ?จ.มหาสารคาม

(คลิกเล่นที่ภาพ)