ผลงานนักเรียน

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์  สพม. เขต 26

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
63 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงประภัสรา  บุญตาแสง 1. นางประภัสสร  ปะวะโท
64 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวขนิษฐา  นามฤทธิ์ 1. นางประภากร  คุตไชยกุล
65 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงชนกเนตร  สวาทพงษ์ 1. นางศุภลักษณ์  ทิพย์วงศา
66 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 4 1. นางสาวญาณัจฉรา  เพียรอดวงษ์ 1. นางนุชรินทร์  ปีนะกาตาโพธิ์
67 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงกุลนันท์  โมกไธสง 1. นายสัญญา  อาจจอหอ
68 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 73.16 เงิน 4 1. นางสาวศยามน  สีสังข์ 1. นางดวงเพ็ญ  อินธิแสน
69 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรนิภา  เตชะแก้ว 1. นางสาวศุภาลักษณ์  โพธิ์พยัคฆ์
70 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกันตินันท์  โคตภา
2. เด็กหญิงขนิษฐา   เทียงดาห์
3. เด็กหญิงนภารัตน์  จันทรี
4. เด็กหญิงผดุงขวัญ  ศรีหามาตย์
5. เด็กชายอาสนอินทร์  จ้อสูงเนิน
1. นางพิศมัย  ขายม
2. นางแสงเดือน  โยมไธสง
71 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนงค์นุช  นาคนิล 1. นางสาวเสาวนีย์  สีหาอินทร์
72 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศิริลักษณ์  จันทะบูรณ์ 1. นางนิจพร   จันทรดี
73 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงดลนภา  สมนึก
2. เด็กชายตราไพร  สถาวรจันทร์
1. นายนิรันดร์  อันทอง
2. นางจาฬุพรรณ  เค้าคำ
74 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 5 1. นางสาวนันธิชา  ดรุณ
2. นางสาวปภัสรา  เทพไชย
1. นางสาวอุษณารมณ์  บุญตาแสง
2. นางสาวจริยา  มีโชค
82 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงปิยาพัชร  นนทะสี
2. เด็กหญิงอลิชา  มิตรนอก
1. นางลดารัตน์  แพร่เมือง
2. MissYang   Shanshan
83 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 - - - 1. นางสาวศิริรัตน์  สิงห์เสนา 1. นางสาวไพจิต  สอนบุตรสา

ที่มา: http://www.esan64.sillapa.net/sm-mkm26/modules/report/report_school_result.php?id=23

 

ผลการแข่งขัน กิจกรรมรณรงค์เพื่อการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ? โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม) ?ณ ศูนย์อาเซียนศึกษา สพม. 26 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อ. บรบือ จ. มหาสารคาม?วันที่ 5 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ASEAN Day การแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ (English Debate) ประเภทที่ 1 ม.4-ม.6 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1.?นางสาวธวัลพร??ประทุมมา 

2.?นางสาวพรนิภา??เตชะแก้ว

3.?นางสาวเกษรานันท์??ชาญกล้า

1.?นางดวงเพ็ญ??อินธิแสน 

2.?นางนุชรินทร์??ปีนะกาตาโพธิ์

2 ASEAN Day การประกวดเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 73.57 เงิน 8 1.?นางสาวจินตนา??เทวรัตน์ 1.?นางสาวอุษณารมณ์??บุญตาแสง
3 ASEAN Day การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1.?นางสาวกนกวรรณ??อาปัจชิง 

2.?นางสาวรัตนาพร??บุญแผน

3.?นางสาวศิริรัตน์??สิงห์เสนา

1.?นางประภัสสร ??ปะวะโท
4 ASEAN Day การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ประเภทที่ 1 ม.1-ม.3 82.66 ทอง 4 1.?เด็กหญิงญาณี??แสงประเสริฐ 1.?นางลดารัตน์??แพร่เมือง
5 ASEAN Day การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ประเภทที่ 1 ม.4-ม.6 71.67 เงิน 7 1.?นางสาวขนิษฐา??นามฤทธิ์ 1.?นางประภากร??คุตไชยกุล

ที่มา :? http://www.onlineregis.net/sm-mkm26/

 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา มหาสารคาม กลุ่ม 2 ครั้งที่ 62 ณ โรงเรียนวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ?ระหว่าง วันที่ 13-14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555 กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1.?เด็กหญิงศิริลักษณ์??ปินะกะเส 1.?นางประภัสสร??ปะวะโท
2 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1.?นางสาวขนิษฐา??นามฤทธิ์ 1.?นางประภากร??คุตไชยกุล
3 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1.?เด็กหญิงคัทรียา??ปัดทุมแวง 1.?นางศุภลักษณ์ ??ทิพย์วงศา
4 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1.?นางสาวธัญญารัตน์??เวียงสิมา 1.?นางนุชรินทร์??ปีนะกาตาโพธิ์
5 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 84.32 ทอง 4 1.?เด็กหญิงศยามน??สีสังข์ 1.?นายสัญญา??อาจจอหอ
6 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 65.66 ทองแดง 7 1.?นางสาวอมรรัตน์??จันทะไชย 1.?นางดวงเพ็ญ??อินธิแสน
7 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 6 1.?เด็กหญิงเสาวลักษณ์??ปิดตามานัง 1.?นางลดารัตน์??แพร่เมือง
8 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 80.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1.?นางสาวพรนิภา??เตชะแก้ว 1.?นางสาวศุภาลักษณ์??โพธิ์พยัคฆ์
9 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1.?เด็กหญิงขนิษฐา??เทียงดาห์ 

2.?เด็กชายจักรกฤษณ์??ปิดตาระโพธิ์

3.?เด็กชายปัณณวัฒน์??เหนือศรี

4.?เด็กหญิงผดุงขวัญ??ศรีหามาตย์

5.?เด็กชายอาสนอินทร์??จ้อสูงเนิน

1.?นางพิศมัย??ขายม 

2.?นางแสงเดือน??โยมไธสง

10 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1.?นายกิตติวัฒน์??พูนไธสง 

2.?นายจิระพงษ์??อ่อนประชา

3.?นางสาวจิราวรรณ??เอกบัว

4.?นางสาวสุธิตรา??ปิดตังถาเน

5.?นางสาวเบญจวรรณ??จันดีทม

1.?นางจาฬุพรรณ??เค้าคำ 

2.?นายนิรันดร์??อันทอง

11 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 72.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1.?เด็กหญิงนันธิญา??พรมวัง 1.?นางสาวเสาวนีย์??สีหาอินทร์
12 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 70.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1.?นางสาวเมขลา??พลไชยขา 1.?นางนิจพร??จันทรดี

 

ชมการแสดงละครสั้นภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น ม.ต้น ?ปีการศึกษา 2555 ?เรื่อง Three Little Pigs ?รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ?ของนักเรียนระดับ ม.ต้น การแข่งขันทักษะทางวิชาการครั้งที่ 62 ?ณ ?โรงเรียนวาปีปทุม ?อ.วาปี ?จ.มหาสารคาม

(คลิกเล่นที่ภาพ)

 

ชมการแสดงละครสั้นภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น ม. 4 ปีการศึกษา 2555 ?เรื่อง The Winner รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ?ของนักเรียนระดับ ม.ปลาย?การแข่งขันทักษะทางวิชาการครั้งที่ 62 ?ณ ?โรงเรียนวาปีปทุม ?อ.วาปี ?จ.มหาสารคาม

(คลิกเล่นที่ภาพ)